ZP web site
संपर्क


मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,

प्रशासकीय इमारत जिल्हा परिषद
काटा रोड,जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,
वाशिम - ४४४ ५०५ महाराष्ट्र राज्य
दूरध्वनी क्रमांक : ०७२५२ - २३२८६१ (CEO)
: ०७२५२ - २३२८६२ (DY CEO GAD Dept)
इमेल : ceozpwashim@gmail.com
dyceozpwashim@gmail.com